Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

 


ANBI-regels


Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk: de Gemeenten, Diaconieën, Classicale vergaderingen en de Landelijke Kerk met haar dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen.

Voor Kerkgenootschappen is een uitzondering gemaakt.

 


Transparantie verplicht


Elke Gemeente, Diaconie en Classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren.

 


Uitwerking


1 Naam:

Hervormde Gemeente Veessen

 

2 RSIN nummer:

Dit is 824117141, dit is het nummer van de landelijke kerk.

 

3 Contactgegevens:

 

   College van Kerkrentmeesters (CvK)
   
RSIN nummer 808324883

   Veesser Enkweg 8

   8194 LL Veessen

   Tel. 0578-631654

   E-mail kerkvoogdij@kerkveessen.nl

 

   College van Diakenen (CvD)

   Smeestraat 13a

   8194LG Veessen

   Tel. 0578-631489

   E-mail diaconie@kerkveessen.nl

 

4 Ons bestuur (Moderamen)

Het bestuur van de Kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de Kerkelijke gemeente.

 

   De samenstelling van de Kerkenraad is:

   1 Predikant voor 50%

   3 Ouderlingen

   3 Diakenen

   2 Ouderling-Kerkrentmeesters, 1 Kerkrentmeester

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van Diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

5 Ons beleidsplan

In de bijlage vind u het  beleidsplan 

 

6 Het beloningsbeleid

De leden van het Moderamen, Colleges en Commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn in een betaalde functie.

De beloning van Kerkelijke medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link Generale regelingen van de PKN.

 

7 De doelstelling

Het doel van de Hervormde Gemeente van Veessen is de blijde boodschap van Jezus Christus te delen met de inwoners van Veessen. Hierin willen we volharden zoals in Hebreeën 10 staat: “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”

Wij geloven dat het Christus zelf is die de gemeente vergadert rondom het Woord, Sacrament en gebeden en zo Zijn gemeenschap hier op aarde bouwt en gestalte geeft.

 

Het doel van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Veessen is: omzien naar elkaar en recht doen aan de naaste. Zij wil zich inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving voor mensen binnen maar ook buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van behoeftigen. In samenwerking met verschillende organisaties en instanties zet de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant.

 

De Hervormde Gemeente Veessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: 'Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacrament'. De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Veessen.

 

8 Verslag uitgeoefende activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

9 Financiële verantwoording

 

Hervormde Gemeente Veessen

College van Kerkrentmeesters

 

Begroting  2018 Rekening  2018 Rekening 2017
Baten
 Opbrengsten uit bezittingen 23.650 23.978 22.399
 Bijdragen gemeenteleden 53.200 54.153 53.740
 Subsidies en overige bijdragen van derden 4.868 4.868 4.868
Totaal baten  81.718 82.999 81.007
       
Lasten
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 43.050 43.721 43.292
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4.200 2.104 3.236
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.750 3.840 3.731
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 32.400 19.128 10.537
 Salarissen (koster, organist e.d.) 2.050 1.931 1.830
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 6.900 7.638 7.127
 Lasten overige eigendommen en inventarissen - 1.613- 322
Totaal lasten  92.350 79.975 70.075
       
Resultaat (baten - lasten) - 10.632 3.024 10.932

Hervormde Gemeente Veessen

College van Diakenen

 

Begroting
2018

Rekening
2018

Rekening
2017

Baten

 Opbrengsten uit bezittingen

4.550

3.706

4.361

 Bijdragen gemeenteleden

3.850

4.438

3.767

Totaal baten

  8.400

8.144

8.128

 

 

 

 

Lasten

€  

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

-  

-  

-  

 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

3.450

4.523

3.977

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

550 

612

534

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

1.007  
-175

 Salarissen (koster, organist e.d.)

-  

-  

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

4.500

3.943

3.494

Totaal lasten

8.500

10.085

7.830

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-100

 -1.941

298

 

 

Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters

De uitgebreide jaarrekening kunt u als u belanghebbende bent, inzien bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (contactgegevens zie 3).

 

Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters

De begroting kunt u, als u belanghebbende bent, inzien bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (contactgegevens zie 3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaarrekening 2018 College van Diakenen

De complete jaarrekening is beschikbaar voor belanghebbenden. U kunt deze inzien bij de secretaris van het College van Diakenen (contactgegevens zie 3).

 

Begroting 2019 College van Diakenen

De begroting kunt u, als u belanghebbende bent, inzien bij de secretaris van het College van Diakenen (contactgegevens zie 3). 

 


Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


17 november - 9.30

Ds. W.G. Sonnenberg

De intrededienst Ds. L. Lammers

 

 

 


24 november - 9.30

Ds. W.G. Sonnenberg

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

 

 

 Activiteiten
Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »